Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.wiga.com.pl, która prowadzona jest przez wspólników prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą WIGA s.c. Waldemar Strzelczyk, Iwona Strzelczyk, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin, NIP spółki cywilnej: 852-000-26-30, REGON spółki cywilnej: 810540123, wspólnicy: Waldemar Strzelczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WIGA s.c. Strzelczyk Waldemar, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 851-155-15-50, REGON: 321161683, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin, Iwona Strzelczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WIGA s.c. Strzelczyk Iwona, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 851-155-15-96, REGON: 321161660, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin.

2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się w następujący sposób: Projekty CNC: adres e-mail: cnc [małpa] wiga.com.pl telefon: (+48) 500 226 494,

Materiały z tworzyw sztucznych: adres e-mail: biuro [małpa] wiga.com.pl telefon: (+48) 91 43 20 514, (+48) 502 151 902,

Księgowość i oferty handlowe: e-mail: info [małpa] wiga.com.pl

3. Dostęp do Strony internetowej jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszej Strony internetowej, to koszt połączenia internetowego ze Stroną internetową, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

4. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Regulamin dostępny jest również w formacie PDF, w celu otwarcia dokumentu, Użytkownik powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca poleca w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który dostępny jest do pobrania bezpłatnie pod adresem elektronicznym https://www.adobe.com

5. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 2. Strona internetowa (dalej także, jako „Strona”) – strona internetowa działająca pod adresem elektronicznym www.wiga.com.pl/
 3. Usługodawca – WIGA s.c. Waldemar Strzelczyk, Iwona Strzelczyk, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin, NIP spółki cywilnej: 852-000-26-30, REGON spółki cywilnej: 810540123, wspólnicy: Waldemar Strzelczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WIGA s.c. Strzelczyk Waldemar, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 851-155-15-50, REGON: 321161683, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin, Iwona Strzelczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WIGA s.c. Strzelczyk Iwona, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 851-155-15-96, REGON: 321161660, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 3. najnowsza dostępna wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera, Safari,
 4. włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,
 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest do:

 1. korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 2. korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie wyłącznie na własny użytek,
 3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek godność.

§ 3 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1.Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
 2. programy szpiegujące – to programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i przesyłają je autorowi programu,
 3. włamania do systemu Użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich,
 4. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
 5. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.

3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

§ 4 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej:

 1. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej, w tym w szczególności o usłudze Frezowania, Laseru jak i Waterjet oraz innych realizacjach,
 2. możliwość złożenia zapytania w sprawie wyceny realizacji projektu poprzez zakładkę „Zapytaj o ofertę”. Złożenie zapytania w sprawie oferty wymaga podania niezbędnych informacji umożliwiających przygotowanie wyceny przez Sprzedawcę.

§ 5 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro [małpa] wiga.com.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 91 43 20 514, (+48) 502 151 902 oraz korespondencyjnie na adres: WIGA s.c. ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Usługobiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu a także podać dane kontaktowe umożliwiające dostarczenie odpowiedzi na reklamację.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej są Wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą WIGA s.c. Waldemar Strzelczyk, Iwona Strzelczyk zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin, NIP spółki cywilnej: 852-000-26-30, REGON spółki cywilnej: 810540123, tj., Waldemar Strzelczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WIGA s.c. Strzelczyk Waldemar, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 851-155-15-50, REGON: 321161683, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin, Iwona Strzelczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WIGA s.c. Strzelczyk Iwona, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 851-155-15-96, REGON: 321161660, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: biuro [małpa] wiga.com.pl
 2. korespondencyjnie: WIGA s.c. Waldemar Strzelczyk, Iwona Strzelczyk, ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin.

3. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych a także informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do niniejszej Strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, 730), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Treści zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 4 listopad 2019 r.