Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej www.wiga.com.pl

2. Administratorem danych osobowych są Wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą WIGA s.c. Waldemar Strzelczyk, Iwona Strzelczyk zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin, NIP spółki cywilnej: 852-000-26-30, REGON spółki cywilnej: 810540123, tj., Waldemar Strzelczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WIGA s.c. Strzelczyk Waldemar, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 851-155-15-50, REGON: 321161683, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin, Iwona Strzelczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WIGA s.c. Strzelczyk Iwona, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 851-155-15-96, REGON: 321161660, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin.

3. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: biuro [małpa] wiga.com.pl
 2. korespondencyjnie: WIGA s.c. Waldemar Strzelczyk, Iwona Strzelczyk, ul. Gdańska 8, 70 – 660 Szczecin.

4. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator danych stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem

z Strony internetowej

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych:

 1. w celu świadczenia usługi „Zapytaj o ofertę”, wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania usługi, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 2. w celu prowadzenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem niniejszej Strony, jeżeli Użytkownik zainicjuje taką komunikację, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas niezbędny do prowadzenia komunikacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 3. w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na Facebook’, Instagramie oraz na YouTube jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 4. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu realizacji usługi „Zapytaj o ofertę”, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
 2. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

3. Administrator danych udostępnia dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:

 1. firmom kurierskim realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,
 2. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak: podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku usługi „Zapytaj o ofertę”, niepodanie danych uniemożliwi realizację usługi „Zapytaj o ofertę”.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 4. do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),
 3. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w szczególności do Stanów Zjednoczonych lub innego państwa, w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnionych np. przez firmę Google. Administrator danych zapewnił odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.

§ 4 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze, w tablecie, w smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

2. Sklep wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. PHPSESSID – jest to sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania strony,
 2. pl_language – jest to plik cookie, umożliwiający wybranie wersji językowej,
 3. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie Google Analytics tj. monitorowania ruchu sieciowego, oferowanej przez Google. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony Sklepu przez danego użytkownika. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakiekolwiek dane, które pozwalałyby na identyfikację użytkownika. Szczegóły związane z Google Analytics dostępne są na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

3. Strona internetowa wykorzystuje również pliki cookie zewnętrzne w celu prezentowania na Stronie internetowej mapy wskazującej lokalizację siedziby Sprzedawcy, za pomocą serwisu maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

4. Strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, YouTube w celu promocji i rozwoju produktów. Poniżej ich opis:

 1. Facebook – wtyczka Facebook dostępna jest pod logiem „Logo Facebook”. W czasie korzystania z niniejszej Strony internetowej, kliknięcie na „Logo Facebook” powoduje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Facebook. Korzystanie z niniejszej Strony internetowej oraz korzystanie z Fanpage’a Usługodawcy może być ewentualnie obserwowane przez Facebook, jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebooku. W ramach Fanpage’a Usługodawca oferuje różne funkcje społecznościowe, za pomocą, których Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z innymi Użytkownikami, zamieszczać posty i komentarze na naszym Fanpage’u. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Facebook,
 2. Instagram – wtyczka Instagram dostępna jest pod logiem „Logo Instagram”. W czasie korzystania z niniejszej Strony internetowej, kliknięcie na „Logo Instagram” powoduje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Instagram. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Instagram,
 3. YouTube – w celu osadzania filmów korzystamy z usług dostawy YouTube. Operatorem YouTube jest YouTube LLC z siedzibą główna pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Google.

5. Pliki cookie wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłącznie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik w dziale pomoc.